Textstorlek: Normal | Större | Störst
   

OPERATIONELL LEASING

I operationell leasing bakas ofta kostnader för service, administration, drivmedel m.m. in i leasingavgiften. Avtalen vid denna typ av leasing är vanligtvis kortare än i finansiell leasing och utgörs ofta av ett tvåpartsförhållande. Beräkningen av objektets restvärde kan skilja sig från vid finansiell leasing och det lönar sig ofta att noggrannt jämföra kostnaderna.

Det finns inga entydiga kriterier för klassificeringen operationell, läs hyra, leasing i motsats till finansiell leasing, vilket kan beskrivas som lån mot säkerhet i egendomen.

Vid operationell leasing betraktas egendomen som tillgång i leasegivarens balansräkning och vid finansiell leasing betraktas den som leasetagarens tillgång. Klassificeringen kan därför medföra långtgående juridiska och ekonomiska konsekvenser för båda avtalsparterna. Exempelvis berörs redovisningsregler, inkomstskatt och mervärdesskatt av klassificeringen.

Vid klassificeringen analyseras dels ägarfunktionen och dels de ekonomiska villkoren, enligt nedan.

- Om ägarfunktionerna i allt väsentligt åvilar leasegivaren är det fråga om operationell leasing. Åvilar ägarfunktionerna leasetagaren är det fråga om finansiell leasing.

- Om den ekonomiska innebörden av avtalet är att äganderätten ska övergå på leasetagaren är det fråga om finansiell leasing. Operationell leasing förutsätter att eventuellt framtida köp sker till marknadsvärde och att leasetagaren inte på något sätt eliminerar den finansiella risken för leasegivaren.